زندگی در آواگستر

آواگستر از دیدگاه همکاران

زندگی در آواگستر همانند سفر در دریاست... اغلب آرام و گاهی مواج.
شبنم درشتی ، کارشناس واحد حسابداری
*/ ?>
در آواگستر آموختم به بهترین فکر کنم، برای بهترین کار کنم و فقط بهترین را بخواهم.
ساسانی ،کارشناس فروش
زندگی در آواگستر همانند سفر در دریاست... اغلب آرام و گاهی مواج.
شبنم درشتی ، کارشناس واحد حسابداری
در آواگستر آموختم لذت بردن از کار، آن را به کمال می رساند.
دشتی ،کارشناس فروش
تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار در آواگستر، کار و تلاش مستمر است.
لطیفی ،سرپرست امور مشترکین
آواگستر راه درازی است پر از وسوسه ها. در مسیر حرکت آواگستر دور زدن، بازگشت و توقف، ممنوع است.
حدیث جاهد ، سوپروازیر نصب و فروش
آواگستر یعنی پویایی، امید به فرداهای بهتر، ساختن و ساخته شدن، حرکت به سمت پیشرفت و تعالی.
معصومه سلحشوری ، مسئول اجرایی واحد بازرگانی
آواگستر،تجربه حضوری کوچک در جمعی بزرگ.
سپیده خرسندی ، کارشناس فروش
آواگستر تجربه ای تکرار نشدنی.
هراسانی ، کارشناس فروش