هیچ زمانی در تاریخ بشر فناوری به گونه ای نبوده که جهان را تا این اندازه کوچک و فاصله ها را تا این اندازه کوتاه نموده باشد و این امر بدون وجود پدیده ای به نام اینترنت هرگز مقدور نبود. پدیده ای که ارتباطی سریع، آسان و ارزان را برای هر فردی که طالب آن باشد فراهم می آورد و اغراق نیست اگر بگوییم کسب و کاری را نمی توان یافت که به صورت جزئی یا کلی به آن وابسته نباشد. دوستان و اعضای خانواده ای که امروز به فراخور شغل، تحصیل و ... فاصله های هزاران کیلومتری بینشان قرار گرفته، با فراغ بال و به سادگی به دیدار از پس پنجره ای رنگارنگ رایانه هایشان دلگرم می شوند. دیگر دوری به معنای بی خبری و دلتنگی نیست و معنای فاصله یا سال های نامه و تلفن راه دور بسیار تفاوت کرده است. و آیا کسی می تواند ادعا کند این فناوری را فصلی جدید در زندگی وی به وجود نیاورده؟
بی گمان یکایک اعضای خانواده اواگستر این فخر را دارند که در عصر ارتباطات، بخشی از مجموعه ای هستند که از پیشتازان عرصه اینترنت در ایران است و بر این افتخار ،توفیق خدمات رسانی به شما عزیزان نیز افزوده شده است. مجموعه اواگستر با بهره گیری از نیروی انسانی توانمند خود سعی نموده با بهبود روش ها وابزارها از یک سو و فراهم نمودن راه های ارتباطی با مشترکین از سوی دیگر، هر روز بر کیفیت و کمیت خدمات خود بیفزاید و به رسالت خود در این حوزه جامه عمل بپوشاند.