محمدرضا مهری

مدیر عامل

بخش فنی و نصب و راه اندازی

زهرا پازوکی نژاد

معاونت فنی

شهروز ویژه

کارشناس NOC

محمد حسین فهیمی

کارشناس NOC

فرشید صنعتی

مدیریت بخش نرم افزار

امید احمدی

مدیریت فنی شبکه

مصطفی کلاته

کارشناس پشتیبان فنی

مهدی همدانی فرد

کارشناس پشتیبان فنی

پگاه میخک

کارشناس پشتیبان فنی

ستار محمد رفعتی

کارشناس پشتیبان فنی

میلاد خیام

کارشناس پشتیبان فنی

مرتضی رمضانی

کارشناس پشتیبان فنی

محمد امین صبائی

کارشناس پشتیبان فنی

آرش استرآبادی

کارشناس پشتیبان فنی

امین سیاه چشم

کارشناس نصب و راه اندازی

علی اناری

کارشناس نصب و راه اندازی

کاوه خادمی

کارشناس نصب و راه اندازی

نفیسه سیدباقر

سرپرست نصب و راه اندازی

عبدالحسین طهماسبی

کارشناس نصب و راه اندازی

حمید حسن زاده

کارشناس نصب و راه اندازی

جلیل قنبری

کارشناس نصب و راه اندازی

سجاد سلامی نژاد

کارشناس نصب و راه اندازی

بخش مالی و بازرگانی

حمید محسنی

معاونت مالی و بازرگانی

سمیرا عزیزی

انبار دار

سارا سابقی

سرپرست مالی

شکوفه ساسانی

مدیریت امور مشترکین

فاطمه ودادی

مسئول اداری

نرگس هدایتی

کارشناس امور مشترکین

نگار حاجی محمد علی

کارشناس امور مشترکین

هلیا حسین زاده

کارشناس فروش

زهرا روح اللهی

کارشناس فروش

مصطفی انجیدانی

تسهیل دار

ایمان صمدی

مسئول خدمات