مرتب سازی بر اساس
سرعت ترافیک قابل استفاده یک‌ ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
128Kbps نامحدود 29,000 تومان 84,000 تومان 162,500 تومان 304,000تومان
از 256Kbps تا 512Kbps 4 گیگابایت در ماه 17,500 تومان 50,900 تومان 98,700 تومان 184,800 تومان
از 256Kbps تا 512Kbps 8 گیگابایت در ماه 27,600 تومان 80,300 تومان 155,600 تومان 285,100 تومان
از 256Kbps تا 512Kbps 12 گیگابایت در ماه 34,900 تومان 101,500 تومان 196,800 تومان 368,500 تومان
256Kbps نامحدود 52,000 تومان 151,000 تومان 292,500 تومان 546,500 تومان
از 512Kbps تا 1 مگابیت 4 گیگابایت در ماه 19,000 تومان 55,300 تومان 107,200 تومان 200,600 تومان
از 512Kbps تا 1 مگابیت 8 گیگابایت در ماه 31,900 تومان 92,800 تومان 179,900 تومان 336,800 تومان
از 512Kbps تا 1 مگابیت 12 گیگابایت در ماه 39,900 تومان 116,100 تومان 225,000 تومان 421,000 تومان
512Kbps نامحدود 110,000 تومان 318,000 تومان 616,500 تومان 1,154,000 تومان
از 1 تا 2 مگابیت 4 گیگابایت در ماه 21,900 تومان 63,730 تومان 123,500 تومان 231,200 تومان
از 1 تا 2 مگابیت 8 گیگابایت در ماه 36,600 تومان 106,500 تومان 206,400 تومان 386,400 تومان
از 1 تا 2 مگابیت 12 گیگابایت در ماه 47,500 تومان 138,300 تومان 267,900 تومان 501,600 تومان
از 1 تا 2 مگابیت 22 گیگابایت در ماه 69,000 تومان 200,800 تومان 389,200 تومان 728,600 تومان
از 1 تا 2 مگابیت 52 گیگابایت در ماه 114,500 تومان 333,200 تومان 645,800 تومان 1,209,100 تومان
1Mbps نامحدود 345,000 تومان 1,004,000 تومان 1,946,000 تومان 3,644,000 تومان
از 2 تا 4 مگابیت 4 گیگابایت در ماه 25,700 تومان 74,800 تومان 144,900 تومان 271,400 تومان
از 2 تا 4 مگابیت 8 گیگابایت در ماه 43,500 تومان 126,600 تومان 245,400 تومان 459,400 تومان
از 2 تا 4 مگابیت 12 گیگابایت در ماه 55,300 تومان 161,000 تومان 311,900 تومان 584,000 تومان
از 2 تا 4 مگابیت 22 گیگابایت در ماه 84,300 تومان 245,300 تومان 475,500 تومان 890,300 تومان
از 2 تا 4 مگابیت 52 گیگابایت در ماه 145,000 تومان 422,000 تومان 818,000 تومان 1,531,200 تومان
از 4 تا 8 مگابیت 4 گیگابایت در ماه 29,900 تومان 87,000 تومان 169,000 تومان 315,800 تومان
از 4 تا 8 مگابیت 8 گیگابایت در ماه 50,900 تومان 148,200 تومان 287,000 تومان 537,500 تومان
از 4 تا 8 مگابیت 12 گیگابایت در ماه 64,500 تومان 187,700 تومان 364,000 تومان 681,200 تومان
از 4 تا 8 مگابیت 22 گیگابایت در ماه 98,000 تومان 285,200 تومان 552,800 تومان 1,034,900 تومان
از 4 تا 8 مگابیت 52 گیگابایت در ماه 176,000 تومان 512,200 تومان 992,700 تومان 1,858,600 تومان
از 6 تا 12 مگابیت 4 گیگابایت در ماه 38,000 تومان 110,600 تومان 214,300 تومان 401,300 تومان
از 6 تا 12 مگابیت 8 گیگابایت در ماه 59,900 تومان 174,300 تومان 337,800 تومان 632,500 تومان
از 6 تا 12 مگابیت 12 گیگابایت در ماه 76,500 تومان 222,600 تومان 431,500 تومان 807,800 تومان
از 6 تا 12 مگابیت 22 گیگابایت در ماه 115,000 تومان 334,650 تومان 648,600 تومان 1,214,400 تومان
از 6 تا 12 مگابیت 52 گیگابایت در ماه 209,500 تومان 609,650 تومان 1,181,600 تومان 2,212,300 تومان
از 8 تا 16 مگابیت (جدید) 4 گیگابایت در ماه 58,000 تومان 168,780 تومان 327,100 تومان 612,500 تومان
از 10 تا 20 مگابیت (جدید) 4 گیگابایت در ماه 68,000 تومان 197,900 تومان 383,500 تومان 718,000 تومان
از 12 تا 24 مگابیت (جدید) 4 گیگابایت در ماه 78,000 تومان 226,900 تومان 439,900 تومان 823,700 تومان
512Kbps اختصاصی 200,000 تومان - - -
1Mbps اختصاصی 350,000 تومان - - -
2Mbps اختصاصی 700,000 تومان - - -
3Mbps اختصاصی 1,050,000 تومان - - -
4Mbps اختصاصی 1,320,000 تومان - - -
5Mbps اختصاصی 1,650,000 تومان - - -
6Mbps اختصاصی 1,980,000 تومان - - -
7Mbps اختصاصی 2,310,000 تومان - - -
8Mbps اختصاصی 2,480,000 تومان - - -
9Mbps اختصاصی 2,790,000 تومان - - -
10Mbps اختصاصی 3,100,000 تومان - - -
گیگا - 16 مگابیت 3 ماهه 12 گیگابایت 19,000 - -
گیگا‌پلاس - 16 مگابیت 50GB + 49GB - - 199,000
گیگا‌نایت - 16 مگابیت 20GB + 140GB - - 99,000